วัดพระธาตุหนองแวง

วัดพระธาตุหนองแวง ตั้งอยู่ที่ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น บริเวณริมบึงแก่นนคร วัดพระธาตุหนองแวงเป็นวัดพระธาตุที่เก่าแก่มากแห่งหนึ่งของจังหวัดขอนแก่น จุดเด่นของวัดแห่งนี้คือ พระธาตุเก้าชั้น พระธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์ประจำวัด ซึ่งพระธาตุแก่นนครมีจำนวน 9 ชั้น เป็นฐานสี่เหลี่ยมกว้างด้านละ 50 เมตร มีลักษณะเป็นพระธาตุที่จำลองมาจากพระธาตุขามแก่น องค์พระธาตุมีความสูง 80 เมตร ซึ่งสร้างขึ้นในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี และมหามังคลานุสรณ์ 200 ปี เมืองขอนแก่น

ภายในองค์พระธาตุ มีทั้งหมด 9 ชั้นประกอบด้วยแต่ละชั้นดังนี้

ชั้นที่ 1 เป็นหอประชุมซึ่งมีพระบรมสารีริกธษตุของพระพุทธเจ้า และพระธาตุของพระสาวก 100 องค์ ประดิษฐานกราบไหว้แด่ผู้มาเยี่ยมชม นอกจากนี้ภายในยังมีจิตกรรมฝาผนังที่เรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เมืองขอนแก่น

ชั้นที่ 2 เป็นพิพิธภัณฑ์ที่แสดงถึงความเป็นอยู่ของชาวอีสานมาแต่โบราณ ซึ่งภายในได้รวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ในอดีต เครื่องใช้หายาก เรื่องราวที่เกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรม กฏระเบียบข้อห้ามของชาวอีสาน

ชั้นที่ 3 เป็นหอปริยัติบานประตู หน้าต่าง เขียนลวดลายเบญจรงค์และภาพแกะสลักนิทานเรื่องนางผมหอม เป็นนิทานที่ได้เล่าสืบต่อกันมาแต่โบราณ

ชั้นที่ 4 เป็นพิพิธภัณฑ์ของเก่า ภาพวาดที่บานประตู หน้าต่าง เป็นภาพพระประจำวันเกิด เทพประจำทิศ

ชั้นที่ 5 หอพิพิธิภัณฑ์ของประวัติ พระครูปลัดบุษฐา สุมโน อดีตเจ้าอาวาสรูปที่ 6 ของวัด

ชั้นที่ 6 หอพระอุปัชฌายาจารย์บานประตูหน้าต่างแกะสลักนิทานชาดกเรื่องเวสสันดร

ชั้นที่ 7 หอพระอรหันต์สาวกบานประตูหน้าต่างแกะสลักนิทานเรื่องพระเตย์มีใบ้

ชั้นที่ 8 หอพระธรรมเป็นที่รวบรวมพระธรรม คัมภีร์สำคัญทางพระพุทธศาสนา ต่างๆเอาไว้ให้เลือกชม

ชั้นที่ 9 หอพระพุทธตรงกลางมีบุษบก ซึ่งเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า

About

View all posts by