เที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จัดว่าเป็นพื้นที่เขตป่าอุทยานที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศไทยรองจากอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มีเนื้อที่ 2,215.42 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา, ปราจีนบุรี, นครนายก, สระบุรี โดยอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จัดว่าเป็นอุทยานแห่งแรกของประเทศไทยที่ก่อตั้งขึ้นมา โดยก่อตั้งวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2505 ซึ่งจัดว่าเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีป่าที่อุดมสมบูรณ์ เช่น ป่าดิบชื้น, ป่าเบญจพรรณ, ป่าดงดิบแล้ง, ทุ่งหญ้าประเภทสะวันนา ซึ่งมีพรรณไม้นานาชนิดกว่า 3,000 ชนิด และสัตว์ป่าจำนวนมากกว่า 71 ชนิด, ผีเสื้อ 189 ชนิด, นกป่ากว่า 350 ชนิด กระจายอยู่ตามเขตพื้นที่อุทยาน ซึ่งอยู่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 400 – 1,000 เมตร

ในสมัยอดีตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก่อนจะถูกตั้งให้เป็นอุทยาน เดิมถูกเรียกว่า ดงพญาไฟ ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าที่กั้นระหว่างเส้นทางภาคกลางและภาคอีสานของไทยซึ่งการเดินทางค่อนข้างลำบากและเป็นอันตราย โดยผู้คนที่เดินทางเข้าป่าต้องพบกับอันตรายต่างๆทั้งสัตว์ป่าและไข้ป่า ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงเห็นว่าชื่อป่า ดงพญาไฟ ดูน่ากลัวและทรงพระราชทานชื่อใหม่ว่า ดงพญาเย็น และได้มีการถ่างพื้นที่ป่าบางส่วนเพื่อใช้เป็นเส้นทางการเดินทางระหว่างภาคกลางและภาคอีสาน โดยรถไฟ ต่อมาในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้มีการแต่งตั้งเขตพื้นที่ป่าดงพญาเย็นให้เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไทยและเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ซึ่งในวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนพื้นที่อุทยานแห่งนี้ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ

About

View all posts by