ประเพณีสงกรานต์

ประเพณีสงกรานต์

 สงกรานต์เป็นประเพณีที่สำคัญมากของคนไทยเพราะเป็นเหมือนวันครอบครัว วันรวมญาติ วันผู้สูงอายุ วันทำบุญสงน้ำพระ วันเที่ยวเล่นสาดน้ำและยังถือว่าเป็นวันปีใหม่ของไทยอีกด้วย วันสงกรานต์จะตรงกับวันที่13-15 เมษายน ของทุกปีโดยกิจกรรมในวันสงกรานต์คือการเล่นสาดน้ำให้หายร้อนในช่วงฤดูร้อนแต่ด้วยวันหยุดยาวคนก็เลยถือโอกาสกลับภูมิลำเนา เพื่อไปเยี่ยมผู้สูงอายุ ทำให้เกิดเป็นการรวมญาติขึ้นมา กิจกรรมต่างๆก็เลยเกิดขึ้นตามมานอกจากกิจกรรมเล่นน้ำ  ประแป้ง จากความนิยมในวันสงกรานต์ของคนไทยนี้ ทำให้แต่ละจังหวัดนำไปจัดเป็นประเพณีประยุคเข้ากับประเพณีท้องถิ่นของตนเอง

ความเป็นมาของวันสงกรานต์

สันนิษฐานว่า เป็นประเพณีดั้งเดิมขิงอินเดีย ต่อมาได้แพร่ขยายไปยังท้องถิ่นต่างๆได้แก่ ลาว พม่า ไทย จีน และ เขมร  แต่ละประเทศได้มีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับวัฒนธรรมของตนเองจนเปลี่ยนแปลกไปจากเดิมบ้าง ในประเทศไทย ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด  ว่าประเพณีสงกรานต์เริ่มตั้งแต่ยุคสมัยใด แต่ได้ถือเอาวันที่ 13 เมษายนของทุกปีเป็นวันสงกรานต์  เสถียรโกเศศ สันนิษฐานว่าไทย เรารับประเพณี ขึ้นปีใหม่ ในวันที่ 13 เมษายน มาจากอินเดียฝ่ายเหนือ ช่วงเวลาดังกล่าวนี้ตรงกับการเปลี่ยนแปลงจากฤดูหนาวเป็นฤดูใบไม้ผลิ จัดเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของภูมิภาคนี้ เพราะอากาศไม่หนาวจัด และเป็นช่วงเวลาที่พักจากการทำนาเสร็จพอดี   ฤดูกาลของประเทศไทยก็คล้ายกันกับอินเดียวัฒนธรรมนี้จึงเข้ามาและได้รับความนิยมมากจนกลายเป็นประเพณีประจำชาติมาตั้งแต่สุโขทัยถ้าอ่านประวัติศาสตร์จะเห็นได้ว่าคนในสุโขทัยจะจัดประเพณีสงกรานต์ทุกปีไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับบ้านเมือง

About

View all posts by